Помилка

ВАЛЕРІЙ ГАЛАСЮК: СПРАВЕДЛИВА МІНОВА ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТІВ

 

07 серпня 2019 року

 

Підбірка книжок та наукових статей Галасюка Валерія Вікторовича (кандидат економічних наук, генеральний директор ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (Дніпро)), присвячених питанням визначення справедливої мінової вартості об’єктів для угод купівлі-продажу, дарування та міни, а також особливостям прийняття рішень в умовах ризику. Запропоновані в матеріалах концепції дозволяють здійснити рух до економічної справедливості в угодах купівлі-продажу, дарування та міни, а вдумливим практикам вони допоможуть сформувати усвідомлені алгоритми дій у зазначених угодах з метою отримання найбільшої економічної вигоди.

 

 

Галасюк Валерій Вікторович

 

 

Представляючи свою монографію, Валерій Галасюк зазначає, що дана книга для тих, хто купує, продає або обмінюється. Запропоновані в монографії концепції дозволяють здійснити рух до економічної справедливості в угодах купівлі-продажу, дарування та міни. Для теоретиків монографія буде цікава тим, що в ній на основі концепції чотирьох базових типів рішень вперше запропоновано єдиний методологічний підхід до аналізу угод купівлі-продажу, дарування та міни. У свою чергу, вдумливим практикам книга дозволить сформувати усвідомлені алгоритми дій у зазначених угодах з метою отримання найбільшої економічної вигоди. До багатьох положень цієї книги можна застосувати вислів «вперше», – зазначає автор.

 

Монографія складається зі вступу, семи розділів, висновків, післямови і списку використаних джерел. У першому розділі, присвяченому угодам міни, автор розглядає питання доцільності участі суб’єктів економічних відносин в угодах міни, висвітлює сутність поняття вартості як критерію порівняння економічних рішень, приділяє увагу економічному потенціалу угод міни, їх сильним і слабким сторонам. У другому розділі розглядається економічна сутність угод купівлі-продажу і дарування, у тому числі у контексті співвідношення величин економічних інтересів зацікавлених сторін. Третій розділ присвячено аналізу суб’єктів економічних відносин, які беруть участь в угодах купівлі-продажу, дарування і міни, а також відповідних об’єктів економічних відносин. Справедливу мінову вартість об’єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни висвітлено в четвертому і шостому розділах, а велика кількість можливих угод розкривається у п’ятому розділі. Сьомий розділ монографії присвячено теоретичним основам концепції чотирьох базових типів рішень і підходам до розрахунку величин вартості рішень двох типів – коли суб’єкт контролює об’єкт і коли не здатен на нього впливати. Відразу треба зазначити, що цей розділ доцільно було б розділити на теоретичну та практичну частини і першу викласти на початку монографії, що підвищило б цілісність сприйняття теоретичних ідей автора. На особливу увагу заслуговує підрозділ монографії «Економічний інсульт», у якому наочно демонструється, що нові теоретичні положення, розроблені автором, можуть бути ефективно використані не лише для підприємств, але й на державному рівні.

 

Детальне ознайомлення з працею надає відчуття глибокого розуміння автором теорії прийняття економічних рішень. Про це свідчить розроблена В.В.Галасюком однойменна теорія, названа ним «G-теорією». Розробляючи її, автор виходив з того, що всі економічні рішення мають свою вартість. Оскільки вартість є головним критерієм прийняття економічних рішень, то кожний суб’єкт економічних відносин прагне ухвалювати саме такі економічні рішення, які забезпечать йому максимально можливу сукупну вартість об’єктів, якими він володіє та розпоряджається. Створена В.В. Галасюком «G-теорія» відрізняється від більшості сучасних економічних досліджень і являє собою науковий мейнстрім. Вона базується на бінарних відношеннях, двійковій системі числення та давньо-китайських філософських положеннях «Книги змін», що в сукупності робить монографію унікальною як за формою та змістом, так і за отриманими науковими результатами.

 

У праці зафіксовано найбільш абстрактний за рівнем бінарний елемент системи економічних відносин – систему «суб’єкт-об’єкт», яку автор порівнює з двійковою системою числення Лейбніца. Валерій Галасюк пропонує змістовну «економічну» інтерпретацію давньо-китайських філософських положень «Книги змін», а саме – інь і ян як двох можливих станів співвідношення суб’єктів і об’єктів економічних відносин.

 

У контексті стрімко наростаючої четвертої індустріальної революції та розвитку цифрової економіки, коли не тільки у виробництві, але й у повсякденному житті дедалі більше використовується потенціал новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, в основу яких покладено двійкову систему числення та бінарні відношення, масштабне застосування технологій, заснованих на двійковій системі числення, закономірно повинно було привести до формування відповідної економічної теорії. У монографії викладено ряд положень «G-теорії», яка вирішує це важливе методологічне завдання – формує концептуальні засади нової цифрової економічної теорії XXI століття.

 

Для побудови «G-теорії» Валерій Галасюк також пропонує застосувати концепцію умовно-грошового потоку, визначає її принципи, вводить суб’єктивно орієнтовану концепцію дисконтування, дає власне визначення поняття «економічний ризик» і фіксує його принципову відмінність від поняття ризику в цілому. Автором сформульовано три теореми вартості як складові «G-теорії»: теорему G1 – новий підхід до оцінювання об’єктів, що базується на концепції умовно-грошового потоку; теорему G2 – новий підхід до швидкості зростання вартості об’єктів; теорему G3 – новий підхід до структури вартості об’єктів, які в сукупності надають можливість глибше зрозуміти широке коло питань, що виникають на практиці у зв’язку з управлінням вартістю об’єктів економічних відносин.

 

Важливими елементами «G-теорії» є концепції чотирьох базових типів рішень і єдино можливої послідовності їх реалізації, тобто вся нескінченна множина рішень, які приймаються і реалізуються суб’єктами економічних відносин, складається з чотирьох базових типів рішень, які доцільно реалізовувати в єдино можливій послідовності для досягнення максимального результату.

 

На основі положень «G-теорії» автором отримано формулу справедливої мінової вартості об’єктів в угодах купівлі-продажу, яка демонструє асиметричність впливу покупців і продавців на формування мінової вартості об’єктів в угодах купівлі-продажу і розкриває економічну сутність «ефекту володіння», виявленого експериментально Д.Канеманом та іншими дослідниками. Ця формула вперше демонструє, що вплив на формування справедливої мінової вартості об’єктів в угодах купівлі-продажу в покупців є вдвічі більшим, ніж у продавців. У монографії також уперше описано алгоритм формування справедливої мінової вартості об’єктів в угодах міни.

 

Справедлива мінова вартість об’єктів забезпечує рівність економічних інтересів сторін, які беруть участь в угодах купівлі-продажу, дарування і міни, – саме в цьому полягає базова концепція Валерія Галасюка, яку покладено в основу математичних формул для розрахунку справедливої мінової вартості об’єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни.

 

Унікальність монографії полягає в тому, що в ній вперше (на основі бінарних відношень) отримано всі можливі множини суб’єктів економічних відносин, які потенціально припиняють контролювати об’єкти економічних відносин, а також суб’єктів економічних відносин, які потенціально починають контролювати об’єкти економічних відносин. На основі цього отримано множини можливих угод купівлі-продажу, дарування і міни, а також економічно доцільних угод міни. Усі ці множини автор математично формалізував, що дало можливість створити відповідні алгоритми обчислення і програмування для нової економічної теорії, заснованої на діджиталізації.

 

Оскільки «G-теорія» створювалася Валерієм Галасюком насамперед як теорія прийняття економічних рішень, а критерієм порівняння економічних рішень слугує величина вартості, тому поза увагою автора не могли залишитися питання порівняння чисел і величин. Приділяючи увагу чисельному порівнянню рішень, автор не розвиває цей перспективний напрям у своєму дослідженні, що аж ніяк не применшує отриманих ним вагомих наукових результатів.

 

Монографія Валерія Галасюка «Справедлива мінова вартість об’єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни» – вагомий внесок у теорію і практику оцінювання та бухгалтерського обліку. У ній пропонується єдиний методологічний підхід до аналізу угод купівлі-продажу, дарування і міни, що дозволяє сформувати алгоритми дій у зазначених угодах для отримання максимальної економічної вигоди. Монографія становить інтерес як для теоретиків, які мають на меті розвинути нову економічну теорію, засновану на процесах діджиталізації, так і для тих, хто бере безпосередню участь у здійсненні зазначених угод на практиці.

 

Представлені ж наукові статті автора, на тему прийняття рішень в умовах ризику, виступають фактичним логічним продовженням викладеного в монографії матеріалу. У них Валерій Галасюк обґрунтовує необхідність переходу від «парадигми корисності» до «парадигми чотирьох базових типів рішень». У статтях викладено основні положення «парадигми корисності» і «парадигми чотирьох базових типів рішень». Розкрито ключову відмінність між «парадигмою корисності» і «парадигмою чотирьох базових типів рішень» і вплив цієї ключової відмінності на прийняття рішень в умовах ризику.

 

Детальніше ознайомитися із зазначеними матеріалами можна за відповідними посиланнями:

 

 

  • Рецензія на монографію від О.І. Амоша (професор, доктор економічних наук, академік НАН України, директор Інституту економіки промисловості НАН України) від 06 липня 2018 року.