Помилка

ПРО САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

18 січня 2019 року

 

На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України оприлюднено для громадського обговорення проект закону «Про саморегулівні організації», розроблений на основі «Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні» (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 за №308-р) та відповідно до «Плану заходів з реалізації Концепції» (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 за №598-р). Дана версія проекту є стартовим драфтом, розробленим фахівцями BRDO (Better Regulation Delivery Office).

 

 

About-self-regulatory-organizations

 

 

На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України оприлюднено для громадського обговорення проект закону «Про саморегулівні організації», розроблений на основі «Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні» (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 за №308-р) та відповідно до «Плану заходів з реалізації Концепції» (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 за №598-р). Дана версія проекту є стартовим драфтом, розробленим фахівцями BRDO (Better Regulation Delivery Office).

 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

 

Запропонований проект Закону визначає загальні засади саморегулювання господарської та професійної діяльності, правові та організаційні засади утворення та діяльності саморегулівних організацій.

 

Для цілей законопроекту саморегулювання господарської або професійної діяльності визначається як самостійне регулювання господарської діяльності у певній сфері (галузі), або певного виду (видів), або на певному ринку чи професійної діяльності певного виду (видів) або на певному ринку, що здійснюється (може здійснюватися) суб’єктами такої діяльності через саморегулівні організації у певних формах, в саме шляхом:

 

  • регулювання відповідної господарської або професійної діяльності відповідно до затверджених саморегулівною організацією правил;

 

  • виконання саморегулівною організацією делегованих у встановленому порядку повноважень (функцій) центральних органів виконавчої влади, постійно діючих незалежних колегіальних органів, органів місцевого самоврядування щодо державного регулювання, моніторингу або контролю відповідної господарської або професійної діяльності;

 

  • виконання саморегулівною організацією покладених на неї законом повноважень (функцій) зі здійснення регулювання, моніторингу або контролю відповідної господарської або професійної діяльності.

 

Виходячи із встановлених проектом Закону форм саморегулювання, передбачено, що саморегулівні організації утворюються та діють на засадах добровільного або обов’язкового членства. При цьому за загальним правилом саморегулівні організації утворюються на засадах добровільного членства.

 

Обов’язковість членства усіх суб’єктів господарської діяльності чи професійної діяльності в одній саморегулівній організації або обов’язковість членства таких суб’єктів господарської чи професійної діяльності у принаймні одній саморегулівній організації може бути встановлено виключно спеціальним законом у разі покладання на таку саморегулівну організацію законом повноважень (функцій) із здійснення регулювання, моніторингу або контролю відповідної господарської або професійної діяльності та/або у разі, коли законом передбачена можливість делегування таким організаціям відповідних повноважень (функцій).

 

Законопроектом визначаються принципи утворення та діяльності саморегулівних організацій, їх мета (цілі) та завдання, вимоги до установчих документів (статуту та правил), права та обов’язки членів саморегулівної організації, система органів управління, основні засади дільності саморегулівних організацій, у тому числі їх взаємодія з державою, порядок здійснення контролю саморегулівною організацією за виконанням та дотриманням її членами правил саморегулівної організації, врегульовано питання конфлікту інтересу.

 

Законопроект передбачає рамкові законодавчі положення щодо можливості делегування саморегулівним організаціям повноважень (функцій) органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Подальший розвиток  саморегулювання в частині делегування відбуватиметься поетапно шляхом внесення відповідних змін у спеціальне (галузеве) законодавство, адже  можливість делегування тих чи інших повноважень (функції) має бути передбачено законом.

 

Запропоновані законопроектом обмеження щодо утворення та діяльності саморегулівних організацій передбачають, що:

 

  • саморегулівні організації не можуть утворюватися та діяти у сферах національної безпеки та оборони, забезпечення правопорядку;

 

  • утворення та діяльність саморегулівних організацій не можуть бути спрямовані на порушення економічної конкуренції (встановлено, що типові вимоги до статуту та правил саморегулівної організації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання затверджуються Антимонопольним комітетом України).

 

Інші обмеження щодо утворення та діяльності саморегулівних організацій можуть бути встановлені виключно законом, в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод людини.

 

З огляду на спеціальний суб’єктний склад (об’єднує суб’єктів господарської або професійної дільності), мету (цілі) та завдання, що полягають, зокрема, у регулюванні господарської діяльності чи професійної діяльності відповідно до затверджених саморегулівною організацією правил, наявності системи контролю за виконанням таких правил, можливості виконання делегованих або покладених повноважень, законопроект виокремлює саморегулівні організації як окремий вид об’єднання.

 

Встановлюється, що саморегулівна організація за організаційно-правовою формою утворюється як організація господарського саморегулювання або організація професійного самоврядування, де:

 

  • організація господарського саморегулювання – це саморегулівна організація суб’єктів господарювання, яка об’єднує юридичних осіб приватного права та/або фізичних осіб – підприємців за належністю до господарської діяльності у певній сфері (галузі), або певного виду (видів), або на певному ринку;

 

  • організація професійного самоврядування – це саморегулівна організація суб’єктів професійної діяльності, яка об’єднує фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за належністю до регульованої законом професійної діяльності певного виду (видів) або на певному ринку.

 

Водночас законопроект враховує той факт, що розпорошеність чинного законодавства призвела до об’єднання суб’єктів господарської та професійної діяльності в різні наявні організаційно-правові форми, та передбачає забезпечення як для діючих саморегулівних організацій, а так і для інших непідприємницьких товариств, які мають ознаки саморегулівних організацій (йдеться, насамперед, про громадські об’єднання та господарські об’єднання, членами яких є суб’єкти господарської або професійної діяльності), сприятливий перехід до нового законодавства.