Помилка

ЩОДО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

15 листопада 2018 року

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» надіслала звернення до Державної регуляторної служби України (надалі – ДРС) з пропозицією розглянути ситуацію, що склалася з реалізацією окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, про продаж у безумовному порядку акцій товариства домінуючому акціонеру та безумовного викупу акцій домінуючим акціонером.

 

 

01_Shchodo-proektu-dokumenta-Natsionalnoyi-Komisiyi-z-tsinnykh-paperiv-ta-fondovoho-rynku

 

 

Як зазначається у зверненні, для здійснення зазначених операцій Закон передбачає визначення ринкової ціни емісійних паперів в міноритарних пакетах, які підлягають примусовому продажу або примусовому викупу.

 

В умовах практично відсутнього фондового ринку та, як наслідок, неможливості визначення ринкової вартості емісійних паперів за результатами біржових угод для визначення вартості акцій повинна проводитись незалежна оцінка із залученням суб’єктів оціночної діяльності.

 

З метою зменшення кількості претензій з боку міноритаріїв до результатів оцінки акцій Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) (надалі-Комісія) вирішила сформувати додаткові вимоги до суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть внесені до реєстру Комісії та отримають право здійснювати оцінку емісійних паперів на замовлення акціонерних компаній. Проект відповідного документа розміщений на сайті Комісії («Положення про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства»).

 

Однак, на думку експертного середовища, основною причиною конфліктів між акціонерами є відсутність єдиних уніфікованих підходів до незалежної оцінки малих пакетів акцій. Тобто важливим є не те «хто оцінює», а більше «як оцінювати». Саме цей факт дає підстави для «ревізії» результатів роботи оцінювача «незадоволеною» стороною та породжує суперечки та судові спори.

 

Виходячи з наведеного, просимо організувати на платформі ДРС обговорення цих питань із залученням представників бізнес-середовища (емітентів, інвестиційних компаній, оцінювачів) та інших експертів з метою чіткого визначення проблеми та пропонування оптимального варіанту регулювання такої оцінки.

 

Також вважаємо за доцільне в ході такого обговорення провести упереджувальний аналіз вищевказаного проекту Комісії на відповідність принципам державної регуляторної політики (ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»), зокрема, таких як:

 

  • доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

 

  • адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

 

  • ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

 

  • збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

 

  • передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям  державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

 

  • прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

 

Характеризуючи проект Комісії в цілому, оціночна громадськість вважає формування Комісією додаткових вимог для доступу на ринок оцінки емісійних паперів у встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства випадках, як необґрунтовані бар’єри для проведення такої оцінки та втручанням у сферу регулювання іншого державного органу – Фонду державного майна України (ФДМУ).

 

До запропонованого обговорення вважаємо за доцільне залучити представників НКЦПФР та ФДМУ, представників бізнес-середовища (емітентів, інвестиційних компаній, оцінювачів).

 

 

02_Shchodo-proektu-dokumenta-Natsionalnoyi-Komisiyi-z-tsinnykh-paperiv-ta-fondovoho-rynku

 

03_Shchodo-proektu-dokumenta-Natsionalnoyi-Komisiyi-z-tsinnykh-paperiv-ta-fondovoho-rynku