Помилка

НОВА РЕДАКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗГІДНО НАКАЗУ ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ВІД 16.01.2018 ЗА №47)

 

06 березня 2018 року

 

Фонд державного майна України своїм наказом від 16.01.2018 за №47 вніс зміни до «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», виклавши його в новій редакції. Відповідний наказ ФДМУ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за №198/31650.

 

 

Nova-redaktsiya-Polozhennya-pro-konkursnyy-vidbir-subyektiv-otsinochnoyi-diyalnosti-2018

 

 

Фонд державного майна України своїм наказом «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» від 16.01.2018 за №47 вніс зміни до «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», виклавши його в новій редакції. Відповідний наказ ФДМУ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за №198/31650.

 

Нагадаємо, що це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель». Фонд державного майна України та його регіональні відділення застосовують процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, якщо вони є замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

У відповідності до нової редакції Положення всі об’єкти оцінки поділятимуться на об’єкти першого та другого рівня складності:

 

  • об’єкти оцінки першого рівня складності – будівлі (у тому числі ті, що утворюють комплекси); приміщення; земельні ділянки під будівлями (зокрема такими, що утворюють комплекси); незабудовані земельні ділянки; споруди (як окремі об’єкти); об’єкти незавершеного будівництва; серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; літальні апарати; запаси (зокрема товари). Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів першого рівня складності відбувається за один етап.

 

  • об’єкти оцінки другого рівня складності – об’єкти нерухомого майна, асоційовані з бізнесом; цілісні майнові комплекси або їх активи; цінні папери; корпоративні права; нематеріальні активи; права вимоги; унікальні та складні об’єкти (зокрема, об’єкти, що мають понад 10 тисяч необоротних активів, або розташовані на значній кількості земельних ділянок в межах одного регіону, або розташовані в різних регіонах, або розташовані на земельних ділянках, які мають різне цільове призначення тощо). Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів другого рівня складності відбувається за два етапи.

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ

ЩОДО ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ ПЕРШОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ

 

1. На засіданні комісія розглядає пропозиції претендентів щодо ціни надання послуг з оцінки та порівнює їх з очікуваною найбільшою ціною надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, надрукованою в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.

 

2. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником» так:

 

1) за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) становить не менше 3 років, зараховується 10 балів, що є максимальним значенням за цим критерієм.

 

У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не зараховуються;

 

2) за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки одного подібного до об’єкта оцінки об’єкта (відповідно до інформації про подібний до об’єкта оцінки об’єкт, надрукованої в інформаційному повідомленні про оголошення конкурсу) зараховується 10 балів. За кожний додатковий об’єкт додається 5 балів. Максимальна кількість балів за всі додаткові об’єкти не може перевищувати 10. У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали не зараховуються.

 

У разі якщо договором, поданим учасником конкурсу для підтвердження свого досвіду, передбачено проведення оцінки одночасно декількох об’єктів, за кожний із таких об’єктів зараховуються бали лише за наявності окремих висновків про вартість.

 

3. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу».

 

У разі наявності в учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, звітів про оцінку майна, що за результатами рецензування класифікуються згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 (за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент» автоматизованої системи «Оцінка» Фонду) (далі – звіти з негативною рецензією), з учасника конкурсу знімаються бали, а саме:

 

за кожний звіт про оцінку майна, який отримав негативну рецензію, складений учасником конкурсу та (або) оцінювачем (оцінювачами), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, знімається 5 балів.

 

У разі наявності відомостей про те, що учасник конкурсу та оцінювач (оцінювачі), який(і) перебуває(ють) з ним у трудових відносинах або залучається(ються) до виконання робіт з оцінки, отримали негативну рецензію на один і той самий звіт про оцінку майна, бали зменшуються як за один звіт з негативною рецензією.

 

4. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію» так:

 

за кожний невиконаний на дату проведення конкурсу договір про надання послуг з оцінки майна (на дату проведення конкурсу акт приймання-передавання робіт не підписано), укладений між учасником конкурсу і органом приватизації, рішенням якого створено комісію, з учасника конкурсу знімається 5 балів.

 

Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за результатами попереднього конкурсу (конкурсів) учасник конкурсу ставав переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори).

 

5. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів» так:

 

у разі якщо оцінювач, якого було заявлено учасником конкурсу для надання послуг з оцінки майна згідно з підпунктом першим пункту 2 цього розділу, є членом саморегулівної організації оцінювачів (згідно з інформацією щодо складу саморегулівних організацій оцінювачів, розміщеною на офіційному веб-сайті Фонду), зараховується 2 бали. Загальна кількість балів не може перевищувати 2.

 

6. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки» так:

 

кількість балів, що зараховується учаснику конкурсу, обраховується відповідно до співвідношення (вираженого у відсотках) запропонованої учасником конкурсу ціни надання послуг з оцінки до очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки, надрукованої в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу (додаток 7):

 

100% – 30 балів;

 

від 91% до 100% – 36 балів;

 

від 81% до 90% – 39 балів;

 

від 71% до 80% – 40 балів;

 

від 61% до 70% – 41 бал;

 

від 51% до 60% – 42 бали;

 

до 50% включно – 43 бали.

 

7. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма критеріями бали підсумовуються. Учасник конкурсу, який у підсумку набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем.

 

8. Якщо після обрахування балів виявилась однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки.

 

9. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу мають однакову кількість балів та запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменший строк виконання робіт.

 

10. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу, які мають однакову кількість балів, запропонували також однакову вартість надання послуг з оцінки та однаковий строк виконання робіт, призначається таємне голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування (додаток 8). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Заповнені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються голові комісії, який оприлюднює результати голосування. Переможцем конкурсу визнається учасник, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

 

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

 

11. Якщо на одному засіданні відбувається одночасно декілька конкурсів, учаснику, який щойно став переможцем конкурсу, в усіх наступних конкурсах знімаються 10 балів. Якщо учасник конкурсу повторно став переможцем, в усіх наступних конкурсах йому додатково знімаються ще 5 балів. Загальна кількість балів, що знімаються, не може перевищувати 15.

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ

ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ ДРУГОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ

 

1. Обрання переможця конкурсу відбувається за два етапи.

 

2. На першому етапі комісія розраховує кількість балів щодо кожного учасника конкурсу за такими критеріями:

 

1) за критерієм «Досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником» розрахунок балів здійснюється так:

 

за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна становить не менше 10 років, зараховується 10 балів. За кожного наступного оцінювача такої кваліфікації додається 5 балів. Найбільша кількість балів за всіх додаткових оцінювачів не може перевищувати 10.

 

У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не зараховуються;

 

за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки одного подібного до об’єкта оцінки об’єкта (відповідно до інформації про подібний до об’єкта оцінки об’єкт, надрукованої в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу) зараховується 10 балів. За кожний додатковий об’єкт додається 5 балів. Максимальна кількість балів за всі додаткові об’єкти не може перевищувати 20. У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали не зараховуються.

 

У разі якщо договором, поданим учасником конкурсу для підтвердження свого досвіду, передбачено проведення оцінки одночасно декількох об’єктів, за кожний із таких об’єктів зараховуються бали лише за наявності окремих висновків про вартість;

 

2) за критерієм «Наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу» розрахунок балів здійснюється так:

 

за кожний звіт про оцінку майна, який отримав негативну рецензію, виконаний учасником конкурсу та (або) оцінювачем (оцінювачами), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, знімається 10 балів.

 

У разі наявності відомостей про те, що учасник конкурсу та оцінювач (оцінювачі), який(і) перебуває(ють) з ним у трудових відносинах або залучається(ються) до виконання робіт з оцінки, отримали негативну рецензію на один і той самий звіт про оцінку майна, бали зменшуються як за один звіт з негативною рецензією;

 

3) за критерієм «Наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію» розрахунок балів здійснюється так:

 

за кожний невиконаний на дату проведення конкурсу договір про надання послуг з оцінки майна (на дату проведення конкурсу акт приймання-передавання робіт не підписано), укладений між учасником конкурсу і органом приватизації, рішенням якого створено комісію, з учасника конкурсу знімається 10 балів.

 

Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за результатами попереднього конкурсу (конкурсів) учасник конкурсу ставав переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори);

 

4) за критерієм «Наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії» розрахунок балів здійснюється так:

 

з учасника конкурсу знімаються 20 балів у разі наявності в органі приватизації інформації про хоча б один із нижчезазначених фактів:

 

до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, було вжито заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії відповідно до абзаців другого та третього пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 за №1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за №925/7213;

 

учасник конкурсу порушив вимоги договору про оцінку майна, укладеного з органом приватизації, рішенням якого створено комісію, зокрема в частині порушення строків виконання робіт з оцінки майна;

 

учасник конкурсу відмовився від виконання робіт за договором, укладеним з органом приватизації, рішенням якого створено комісію, або відмовився від укладання договору із зазначеним органом приватизації після визнання його переможцем конкурсу;

 

інформація про наявні в органі приватизації факти неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювачів, яких залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії, оголошується під час засідання головою комісії;

 

5) за критерієм «Наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів» розрахунок балів здійснюється так:

 

за кожного оцінювача, заявленого учасником конкурсу для надання послуг з оцінки майна згідно з підпунктом першим пункту 2 цього розділу, який є членом саморегулівної організації оцінювачів (згідно з інформацією щодо складу саморегулівних організацій оцінювачів, розміщеною на офіційному веб-сайті Фонду), зараховується 2 бали. Загальна кількість балів не може перевищувати 6.

 

3. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма критеріями бали підсумовуються. Два учасники конкурсу, які у підсумку набрали найбільшу кількість балів, допускаються до другого етапу конкурсу.

 

Якщо у конкурсі брали участь лише два учасники, вони обидва допускаються до участі у конкурсі незалежно від набраної ними кількості балів.

 

Якщо за підсумками розрахунків з’ясувалося, що два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, до другого етапу конкурсу допускаються всі учасники конкурсу, які набрали максимальну кількість балів, та всі учасники конкурсу, які набрали таку кількість балів, що передує максимальному значенню.

 

4. На другому етапі конкурсу відбувається розкриття цінових пропозицій усіх учасників, допущених до цього етапу конкурсу.

 

5. Учасник конкурсу, який запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки, визнається переможцем конкурсу.

 

6. Якщо після розкриття цінових пропозицій виявилося, що два або більше учасників конкурсу запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменший строк виконання робіт.

 

7. Якщо після відкриття цінових пропозицій учасників конкурсу виявилося, що два або більше учасників конкурсу запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки та однаковий строк виконання робіт, призначається таємне голосування відповідно до пункту 10 розділу IV цього Положення.

 

8. Якщо після відкриття цінової пропозиції виявилося, що учасник конкурсу запропонував вартість надання послуг з оцінки, яка перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу, або запропонована ним вартість дорівнює або перевищує вартість, встановлену в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», за рішенням комісії він виключається з учасників конкурсу.

 

9. Якщо після виключення учасника конкурсу відповідно до пункту 8 цього розділу з’ясується, що залишився лише один учасник, комісія приймає рішення щодо розкриття цінової пропозиції наступного учасника, який за підсумком першого етапу конкурсу набрав найбільшу кількість балів.

 

10. Якщо на одному засіданні відбувається одночасно декілька конкурсів, учаснику, який щойно став переможцем конкурсу, в усіх наступних конкурсах знімаються 10 балів. Якщо учасник конкурсу повторно став переможцем, в усіх наступних конкурсах йому додатково знімаються ще 5 балів. Загальна кількість балів, що знімаються, не може перевищувати 15.

 

*     *     *

 

Згідно наказу, конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошені до набрання чинності цим наказом, здійснюються та завершуються відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 за №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за №60/28190, у редакції, що діяла на момент їх оголошення.