Помилка

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керується також іншими організаційними документами, що закріплюють функції, обов'язки і права як самої організації, так і її членів.

 

documentation

 

До переліку таких організаційних документів, насамперед, входять:

  • Статут АФО;

  • Положення про членство в АФО;

  • Кодекс етики діяльності членів АФО;

  • Положення про Експертну раду АФО;

  • Положення про внутрішню сертифікацію членів АФО;

  • Регламент роботи Ради АФО.

 

 

Статут АФО


«Асоціація Фахівців Оцінки» – всеукраїнська громадська організація, яка на добровільних засадах об'єднує оцінювачів та спеціалістів суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів, зацікавлених у розвитку та підвищенні професійного рівня оцінювачів і оціночної діяльності в Україні. Діяльність Асоціації не передбачає одержання прибутку згідно норм чинного законодавства України.

Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання оцінювачів та інших фахівців України, пов’язаних з оціночною діяльністю, задля проведення освітньої та наукової діяльності в галузі оцінки; сприяння вдосконаленню всіх форм оціночної діяльності шляхом сумлінного, високопрофесійного надання різних видів оціночних послуг та підвищення рівня громадського контролю з боку Асоціації за оціночною діяльністю в Україні; захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів...

Докладніше...


Положення про членство в АФО


Членство в Асоціації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним або почесним. Кожен член Асоціації зберігає самостійність у межах своєї компетенції та приймає на себе зобов'язання дотримуватись вимог Статуту Асоціації та рішень керівних органів Асоціації.

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, які визнають Статут Асоціації, надають щорічну безповоротну фінансову допомогу на користь Асоціації та подали відповідну письмову заяву.

Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи юридичних осіб, що поділяють цілі та завдання Асоціації, сприяють її діяльності, визнають Статут Асоціації, надають щорічну безповоротну фінансову допомогу на користь Асоціації та подали відповідну письмову заяву.

Почесними членами Асоціації за відповідним рішенням Ради Асоціації можуть бути особи, які зробили значний внесок у розвиток оціночної діяльності в Україні...

Докладніше...


Кодекс етики діяльності членів АФО


Кодекс етики діяльності членів Асоціації визнає основною етичною нормою поведінки оцінювача – члена АФО, проведення незалежної оцінки та рецензування на засадах дотримання законодавства України професійно, об’єктивно та неупереджено.

Члени АФО повинні дотримуватись вимог Кодексу у своїй громадській діяльності, у виконанні представницьких функцій АФО в інших організаціях чи установах, в процесі надання оціночних послуг у всіх випадках, передбачених законодавством України...

Докладніше...


Положення про Експертну раду АФО


Експертна рада АФО покликана здійснювати контроль якості надання оціночних послуг членами АФО, проводити експертизу (рецензування) звітів про оцінку майна, сприяти формуванню професійної етики оцінювачів, авторитету АФО і членів АФО.

Експертна рада АФО створюється із членів АФО. Експертами з різних напрямків оціночної діяльності можуть бути залучені як члени АФО, так і інші особи: представники органів державної влади й освітніх установ, а також інші спеціалісти з питань оціночної діяльності.

Експертна рада АФО діє на засадах колегіальності. Результати діяльності Експертної ради носять публічний характер (крім відомостей про рецензентів і ходу затвердження результатів виконаних експертиз) і повинні регулярно висвітлюватись на сайті АФО та в друкованих органах АФО...

Докладніше...


Положення про внутрішню сертифікацію членів АФО


Однією з найважливіших задач діяльності Асоціації є забезпечення високої якості робіт з оцінки і захист прав споживачів оціночних послуг. Це досягається за рахунок підвищення кваліфікації членів Асоціації і контролю за відповідністю звітів з оцінки Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Стандартам оцінки, які є обов'язковими до застосування суб'єктами оціночної діяльності. Висока якість оціночних робіт членів Асоціації забезпечується за допомогою сертифікації їх кваліфікаційного рівня Експертною Радою АФО...

Докладніше...


Регламент роботи Ради АФО


Даний Регламент визначає порядок роботи Ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки». Організаційними формами роботи Ради АФО є її засідання, засідання утворених нею робочих та експертних груп, які створюються за потребою. Рада АФО діє відповідно до плану роботи і проводить засідання за потребою, але не рідше ніж один раз на три місяці...

Докладніше...