МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕЕСТРА ОЦЕНЩИКОВ И СУБЪЕКТОВ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 

20 апреля 2018 года

 

Общественная организация «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки», в рамках реализации своих полномочий по общественному регулированию профессиональной оценочной деятельности, официально обратилась к Фонду государственного имущества Украины с ходатайством о необходимости приведения Государственного реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности к требованиям действующего законодательства, а также предоставила регулятору свои разъяснения и предложения относительно возможного совершенствования процедуры ведения данного реестра.

 

 

Shchodo-neobkhidnosti-pryvedennya-Derzhavnoho-reyestru-otsinyuvachiv

 

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки», в межах реалізації своїх повноважень з громадського регулювання професійної оціночної діяльності, офіційно звернулася до Фонду державного майна України із заявою (клопотанням) щодо необхідності приведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до вимог чинного законодавства (лист від 06.04.2018 за №1/06), а також надала регулятору свої роз’яснення та пропозиції щодо можливого удосконалення процедури ведення даного реєстру (лист від 06.04.2018 за №2/06). Відповідні звернення вже 10.04.2018 надійшли до Фонду державного майна України та були зареєстровані канцелярією від 12.04.2018 за №18/11867 та №18/11869 відповідно.

 

 

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)

щодо необхідності приведення

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

до вимог чинного законодавства

 

У відповідності до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011 за №4107-VI (далі – Закон про Фонд) до основних повноважень Фонду у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, зокрема, належить ведення у визначеному порядку Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі – Державний реєстр), які здійснюють оцінку майна, майнових прав і провадять професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями).

 

Аналогічна норма закріплена і статтями 17, 22, 23 та 24 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 за №2658-III (далі – Закон про професійну оціночну діяльність в Україні), згідно яких Фонд державного майна України визначено органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні. Водночас, одним з основних напрямів реалізації такого державного регулювання є, зокрема, ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності.

 

Згідно статті 17 Закону про професійну оціночну діяльність в Україні у Державному реєстрі оцінювачів повинна зазначатися наступна інформація про оцінювачів: прізвище, ім'я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва, напрями оцінки майна, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві, інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними напрямами, інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача.

 

У свою чергу, згідно статті 22 Закону про професійну оціночну діяльність в Україні у Державному реєстрі суб’єктів оціночної діяльності повинна зазначатися інформація про суб’єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі, напрями оцінки майна, які зазначені у сертифікаті, строк дії сертифіката, місцезнаходження суб’єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб’єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки майна.

 

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності затверджено наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 за №796 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 08.06.2017 за №923), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 13.06.2013 за №937/23469 (далі – Порядок). Згідно Порядку метою ведення Державного реєстру є, зокрема, забезпечення доступності інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності відповідно до законодавства для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

 

Пунктом 1 розділу ІІІ Порядку передбачається, що інформацією, що вноситься до Державного реєстру, є така інформація:

 

 • про оцінювачів (прізвище, ім’я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, найменування навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу засідання Екзаменаційної комісії, на якому прийнято рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача (за наявності));

 

 • про суб’єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі та термін їх дії, місцезнаходження суб’єкта, інформація про склад оцінювачів суб’єкта та їх кваліфікацію;

 

 • щодо напряму(ів) оцінки майна та спеціалізації(ій) у межах такого(их) напряму(ів), за яким (якими) оцінювачі, суб’єкти оціночної діяльності мають право здійснювати професійну оціночну діяльність;

 

 • про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів;

 

 • про результати рецензування звітів про оцінку майна, виконаних оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, у разі рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в штаті Фонду або його регіональному відділенні, а також у разі рецензування звітів про оцінку майна експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, якщо такі рецензії надійшли до Фонду або його регіональних відділень;

 

 • щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на професійну оціночну діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

 

 • про рішення судів, які набрали законної сили, за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності;

 

 • про факти порушення оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених законодавством;

 

 • про підвищення кваліфікації оцінювачами за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів;

 

 • щодо зупинення, поновлення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

 

 • про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

 

 • інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності за власною ініціативою.

 

Згідно другого абзацу пункту 1 розділу ІV Порядку, а також Додатку 1 до Порядку, на офіційному веб-сайті Фонду повинна бути оприлюдненою в загальнодоступному форматі наступна інформація:

 

 • у розділі «Оцінювачі»: (1) прізвище, ім’я, по батькові оцінювача; (2) повна назва, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документу) оцінювача; (3) найменування навчального закладу, на базі якого видано кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача; (4) напрям оцінки майна та спеціалізації в межах напряму; (5) інформація про актуальне посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (номер, дата видачі, індекси спеціалізацій); (6) інформація про чинність кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача; (7) місце роботи оцінювача; (8) наявна у Фонді державного майна України інформація про рецензування звітів про оцінку майна, складених оцінювачем;

 

 • у розділі «Суб’єкти оціночної діяльності»: (1) найменування суб’єкта оціночної діяльності / прізвище, ім’я, по батькові; (2) код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер платника податків; (3) область; (4) керівник; (5) місцезнаходження / місце проживання, телефон; (6) номер та дата видачі Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності; (7) напрям оцінки майна та спеціалізації в межах напряму, відповідно до яких суб’єкт оціночної діяльності має право проведення практичної діяльності з оцінки майна; (8) оцінювачі, які заявлені у штаті суб’єкта оціночної діяльності.

 

Проаналізуємо поточний стан виконання вимог даного Порядку зі сторони державного регулятора – Фонду державного майна України. Аналіз доступної на офіційному веб-сайті Фонду інформації свідчить про те, що станом на сьогоднішній день де-факто маємо наступну ситуацію:

 

(1) у розділі «Оцінювачі»:

 

 • повна назва, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документу) оцінювача не відображені взагалі, натомість наявною є інформація з номером та датою видачі свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

 

 • найменування навчального закладу, на базі якого видано кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача не відображене взагалі;

 

 • напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів хоча й відображені у реєстрі, проте містять цілий ряд досить «екзотичних», з точки зору пересічних користувачів оціночних послуг та інших заінтересованих осіб, які не виступають у ролі професійних учасників ринку, індексів, наприклад: «1.0», «1.0*», «2.0», «2.0*», «3.0», «3.0*», «1.8», «2.3», «3.1», «3.2», «3.3» тощо;

 

 • інформація про актуальне посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (номер, дата видачі, індекси спеціалізацій) не відображена взагалі;

 

 • інформація про чинність кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача, відображена у вигляді «перекреслених» або «не перекреслених» індексів спеціалізацій, що, по-перше, не дозволяє користувачам проводити якісну фільтрацію оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями, по-друге, є вкрай неінформативною з точки зору з’ясування інформації щодо того, з якої і по яку конкретну дату той чи інший кваліфікаційний документ набув чинність, втратив чинність або чинність якого була призупинена тощо;

 

 • місце роботи оцінювача не відображене взагалі, що у свою чергу, по-перше, позбавляє користувачів можливості з’ясувати інформацію щодо того, чи заявлявся коли-небудь конкретний оцінювач до складу будь-якого суб’єкта оціночної діяльності взагалі, по-друге, сприяє приховуванню інформації щодо того, у складі якого суб’єкта господарювання та у якій формі здійснює свою діяльність конкретний оцінювач, по-третє, сприяє існуванню логічного розриву між Державним реєстром оцінювачів та Державним реєстром суб’єктів оціночної діяльності (як наслідок, ці два реєстри існують абсолютно автономно один від одного, що повністю порушує логіку їх ведення, передбачену статтями 17 та 22 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»);

 

 • наявна у Фонді державного майна України інформація про рецензування звітів про оцінку майна, складених оцінювачем, не відображена взагалі;

 

 • водночас, Державний реєстр оцінювачів містить цілий ряд непередбаченої чинним законодавством інформації, такої як наприклад, «дата та номер наказу про включення», «дата та номер наказу про виключення», «регіон», «отримана інформація згідно з додатком №4 до наказу Фонду від 19.12.2001 за №2355, номер та дата» (відображення даної інформації в реєстрі не несе в собі будь-якого змістовного навантаження, практичності та корисності, натомість навпаки перенавантажує його та, як правило, лише збиває з пантелику пересічних користувачів даного реєстру);

 

(2) у розділі «Суб’єкти оціночної діяльності»:

 

 • найменування суб’єкта оціночної діяльності / прізвище, ім’я, по батькові відображається у реєстрі без дотримання єдиного формату для всіх суб’єктів господарювання (щодо повноти зазначення та/або скорочення найменувань, обов’язковості зазначення організаційно-правової форми суб’єктів, тощо);

 

 • код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер платника податків не відображено взагалі, що значно ускладнює, а місцями і практично унеможливлює процес однозначної ідентифікації конкретного суб’єкта, наприклад, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (натомість, відображення цих даних автоматично відкривало б легкий і зручний доступ всім зацікавленим особам до публічної, офіційної та загальнодоступної інформації про, наприклад, офіційне повне та скорочене найменування суб’єкта; його організаційно-правову форму; юридичну адресу та фактичне місцезнаходження; перелік засновників та кінцевих бенефіціарних власників; розмір статутного капіталу; дозволені види діяльності за КВЕД; дату державної реєстрації; відокремлені підрозділи юридичної особи; місцезнаходження реєстраційної справи; інформацію про керівника; контактні засоби зв’язку (телефон, факс); дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, провадження у справі про банкрутство, санації тощо);

 

 • оцінювачі, які заявлені у штаті суб’єкта оціночної діяльності, не відображені взагалі, що, як вже зазначалося вище, сприяє існуванню логічного розриву між Державним реєстром оцінювачів та Державним реєстром суб’єктів оціночної діяльності (як наслідок, ці два реєстри існують абсолютно автономно один від одного, що повністю порушує логіку їх ведення, передбачену статтями 17 та 22 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»).

 

У підсумку маємо ситуацію, за якої, починаючи з моменту набуття чинності Закону про професійну оціночну діяльність в Україні (2001 рік) і по сьогоднішній день, тобто вже протягом майже 17 років, регулятор професійної оціночної діяльності в особі Фонду державного майна України систематично порушує вимоги статей 17 та 22 профільного закону, не оприлюднюючи на своєму офіційному сайті більшу половину тієї інформації з Державного реєстру, яка, відповідно до норм чинного законодавства, повинна була б бути доступною у загальному форматі для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

 

Все вищенаведене досить красномовно свідчить про нагальну необхідність приведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до вимог чинного законодавства.

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

щодо можливого удосконалення процедури ведення

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

 

Суть пропозицій полягає в забезпеченні доступності та поданні принципово нової якості інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності відповідно до діючого законодавства, яка необхідна для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

 

Під час практичної реалізації відповідних заходів вбачається доцільним приділити особливу увагу також впровадженню простих і водночас ефективних алгоритмів пошуку та фільтрації даних, а також розробці інтуїтивно зрозумілого для користувачів інтерфейсу відображення наявної в реєстрі інформації.

 

Так, наприклад, у Державному реєстрі оцінювачів доцільно було б передбачити можливість відображення інформації про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів. Зазначення такої інформації дозволило б у подальшому з легкістю відфільтровувати оцінювачів, які, наприклад, (1) не є членами жодної СРОО, (2) є членами одночасно декількох СРОО, (3) є членами лише однієї СРОО, (4) є членами конкретної СРОО, тощо.

 

Пошук інформації у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності у самому загальному випадку вбачається доцільним впроваджувати, наприклад, за наступними параметрами:

 

 • за прізвищем, ім’ям та по батькові оцінювача та/або найменуванням суб’єкта оціночної діяльності;

 

 • за прізвищем, ім’ям та по батькові керівника суб’єкта оціночної діяльності;

 

 • за адресою фактичного місця перебування або іншими контактними даними (регіон, область, район, населений пункт, вулиця, поштовий індекс, телефон тощо);

 

 • за місцем роботи (у складі або не у складі суб’єкта оціночної діяльності);

 

 • за напрямами оцінки майна та/або спеціалізаціями в межах напрямів (індексами);

 

 • за найменуванням кваліфікаційного документу (кваліфікаційне свідоцтво/сертифікат);

 

 • за датами видачі та термінами дії документів, що надають право на здійснення професійної оціночної діяльності («до», «після», «точно», «не раніше», «не пізніше», «в період між», «чинний/дійсний на момент пошуку», «не чинний/не дійсний на момент пошуку», «призупинено з», «призупинено до», «продовжено до», тощо);

 

 • за найменуванням навчального закладу, на базі якого видано кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача та/або посвідчення про проходження підвищення кваліфікації;

 

 • за наявністю/відсутністю інформації про проходження підвищення кваліфікації;

 

 • за наявністю/відсутністю у Фонді державного майна України позитивної/негативної інформації про рецензування звітів про оцінку майна, складених оцінювачем;

 

 • за максимальною/точною/мінімальною кількістю оцінювачів, які заявлені у штаті суб’єкта оціночної діяльності;

 

 • тощо.

 

Інформація про фактичне місцезнаходження та/або місце проживання може бути додатково відображена, наприклад, на інтерактивній карті за допомогою геоінформаційних технологій. Така форма візуального відображення контактної інформації допоможе потенційним користувачам реєстру здійснювати швидкий пошук всіх наявних оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності в районі безпосереднього пошуку або у максимально наближеній до даного району місцевості.

 

Доцільним також вбачається проведення аналізу потенційних можливостей інтеграції оновленого Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності з уже існуючими державними реєстрами, що ведуться органами статистики та Міністерством юстиції України. В першу чергу, наприклад, мова може йти про вже згадуваний вище Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, інформацію з якого в режимі он-лайн можна було б спробувати автоматично підтягувати до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності.

 

Щиро сподіваємося, що озвучені у даному листі роз’яснення та пропозиції щодо можливого удосконалення процедури ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності хоча б частково стануть у нагоді Фонду державного майна України, а озвучені проблеми державного регулювання професійної оціночної діяльності в Україні все ж таки знайдуть своє вирішення протягом найближчого часу.