МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ

ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

 

10 марта 2021 года

 

Фонд государственного имущества Украины сообщает, что 09.03.2021 вступил в силу приказ Фонда государственного имущества Украины от 12.01.2021 за №24 «О внесении изменений в Порядок ведения единой базы данных отчетов об оценке», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 24 февраля 2021 года за №239/35861 (далее – Приказ).

 

 

Pro-vnesennya-zmin-do-Poryadku-vedennya-yedynoyi-bazy-danykh-zvitiv-pro-otsinku

 

 

Відповідно до пункту 4 Наказу цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дати оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України повідомлення про прийняття Фондом державного майна України рішення про введення в експлуатацію єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості, крім пунктів 2, 5 розділу II Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, які застосовуються з дати набрання чинності цим наказом.

 

Введення в експлуатацію послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості планується Фондом державного майна України у ІІ кварталі 2021 року.

 

Отже, звертаємо увагу суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що, з 09.03.2021 набрали чинності та застосовуються такі пункти розділу II «Суб'єкти Єдиної бази» Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку:

 

*     *     *

 

2. Держатель та розпорядник Єдиної бази виконує такі функції:

 

розробляє організаційні та методологічні засади ведення Єдиної бази;

 

використовує інформацію та документи з Єдиної бази, внесені суб'єктами оціночної діяльності (оцінювачами) та нотаріусами, для виконання повноважень Фонду щодо державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

 

зупиняє доступ суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) до Єдиної бази на підставі відповідного рішення Фонду;

 

забезпечує рецензування звітів про оцінку у випадках, передбачених цим Порядком;

 

аналізує інформацію, що міститься в Єдиній базі;

 

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази та отримання інформації з неї.

 

Рішення щодо зупинення доступу суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, до Єдиної бази приймається Фондом:

 

у разі ненадання суб'єктом оціночної діяльності у встановлений Фондом строк документів, визначених у абзаці четвертому пункту 5 цього розділу; внесення до Єдиної бази документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, встановлених Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440 (далі – Національний стандарт №1)); внесення до Єдиної бази недостовірної, неправдивої інформації зі звіту про оцінку, невідповідності такої інформації офіційним документам про об'єкт нерухомості та звіту про оцінку – щодо суб'єкта оціночної діяльності;

 

внесення до Єдиної бази документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, встановлених Національним стандартом №1); у разі прийняття Екзаменаційною комісією рішення, визначеного абзацом третім пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213 (зі змінами), – щодо оцінювача.

 

Наявність такої інформації є підставою для нездійснення сервісом внесення інформації передавання інформації та документів суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) до/з Єдиної бази на період зупинення.

 

*     *     *

 

5. Суб'єкти оціночної діяльності (оцінювачі) зобов'язані:

 

за результатом визначення ринкової вартості об'єкта оцінки складати звіт про оцінку майна та вносити до Єдиної бази інформацію з нього відповідно до вимог, встановлених цим Порядком;

 

зберігати електронну версію повного звіту про оцінку разом з додатками до нього в Єдиній базі, а також в архіві суб'єкта оціночної діяльності у паперовій формі протягом п'яти років після дати оцінки. Звіти про оцінку та інші документи щодо визначення оціночної вартості об'єкта оцінки зберігаються в Єдиній базі та в архіві суб'єкта оціночної діяльності з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», про що має бути зазначено/погоджено в договорі про оцінку майна;

 

надсилати на відповідний запит Фонду копію звіту про оцінку, завірену в установленому законодавством порядку суб'єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт, оформлену відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року №1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за №1351/20089 (далі – Положення про рецензування), та завірену в установленому законодавством порядку копію договору на проведення оцінки майна з метою встановлення дотримання вимог частини другої статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» під час проведення оцінки майна;

 

відображати у звіті про оцінку та інформації зі звіту про оцінку повну та достовірну інформацію;

 

забезпечувати повноту, правильність та достовірність інформації, що вноситься до Єдиної бази;

 

забезпечувати відповідність інформації зі звіту про оцінку, складеної у паперовій формі, інформації зі звіту про оцінку, внесеній суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) до Єдиної бази;

 

мати кваліфікований електронний підпис чи печатку або удосконалений електронний підпис чи печатку, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів;

 

забезпечувати достовірність та ідентичність паперового примірника звіту про оцінку електронній версії звіту про оцінку, який зберігається в Єдиній базі та в архіві суб'єкта оціночної діяльності;

 

завантажувати до Єдиної бази електронну форму звіту про оцінку майна, з накладанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, який базується на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку.