Ошибка

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 

20 июня 2020 года

 

03 июня 2020 года Кабинет Министров Украины своим Постановлением №483 «Некоторые вопросы аренды государственного и коммунального имущества» утвердил «Порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества» во исполнение принятого в феврале 2020 года закона об аренде указанного имущества. Указанный Порядок содержит требования относительно обязательности прозрачной публикации информации о лотах в системе «Prozorro Продажи», правила подачи заявок на участие, правила организации и участия в электронных торгах, сроки процесса передачи имущества в аренду, порядок заключения и продления договоров аренды, условия, при которых объект может передаваться в аренду без аукциона и тому подобное.

 

 

The-procedure-for-the-lease-of-state-and-municipal-property

 

 

03 червня 2020 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» затвердив «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна» на виконання прийнятого у лютому 2020 року закону щодо оренди зазначеного майна. Зазначений Порядок містить вимоги щодо обов’язковості прозорої публікації інформації про лоти в системі «Prozorro Продажі», правила подачі заявок на участь, правила організації та участі в електронних торгах, терміни процесу передачі майна в оренду, порядок укладання та продовження договорів оренди, умови, за яких об’єкт може передаватися в оренду без аукціону тощо.

 

Відтепер інформація про всі договори оренди має бути публічною. Її слід публікувати в системі «Prozorro Продажі», звідки про лот зможуть дізнатися не лише користувачі всіх 47 підключених до системи майданчиків, а й інші потенційні учасники торгів. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

 

Створено два типи переліків, за якими будуть розподіляти об’єкти державної і комунальної власності:

 

  • майно, що можна здавати в оренду без аукціону;

 

  • майно комерційно-привабливе – для нього аукціон є обов’язковим.

 

Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону «Про оренду державного та комунального майна», такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень.

 

Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на замовлення орендаря без доручення балансоутримувача і повинна бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди.

 

Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на орендованому майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані «після проведення невід’ємних поліпшень» та стані «до проведення невід’ємних поліпшень». Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, в якому визначається різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані «після проведення ремонту» та стані «до проведення ремонту». Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає орендодавцю документи, що підтверджують оплату виконаних робіт. Незалежна оцінка майна здійснюється на замовлення орендаря.

 

Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс, то одночасно з договором оренди укладається договір купівлі-продажу, згідно з яким провадиться викуп орендарем оборотних матеріальних активів (засобів). Вартість оборотних матеріальних активів (засобів), що викуповуються орендарем, визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 

Щодо єдиного майнового комплексу (його відокремленого структурного підрозділу) в оголошенні про передачу в оренду зазначається посилання на офіційний веб-сайт орендодавця, на якому, з поміж іншого, повинні бути розміщені:

 

  • інформація про місце, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з дати оприлюднення оголошення до дати проведення аукціону. Під істотною документацією розуміється: рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу, фінансова і податкова звітність за останні три роки, відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи, інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні юридичної особи, разом із документами на них, пооб’єктні розшифровки статей балансу, якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень, усі діючі дозвільні документи, чинні договори і правочини, а також договори, укладені юридичною особою протягом останніх трьох років, інформація про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах юридичної особи, а також витяги з таких рахунків за останні шість місяців, що передують даті оголошення, інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані юридичною особою протягом останніх трьох років, а також інша істотна інформація про діяльність юридичної особи;

 

  • висновок про вартість єдиного майнового комплексу (його відокремлений структурний підрозділ).