Ошибка

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ ПЕРЕСМОТРЕЛ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОЙ ОЦЕНКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

 

06 мая 2018 года

 

Правление Национального банка Украины положительно отреагировало на официальное обращение Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки» о необходимости пересмотра отдельных положений Постановления Правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 23.01.2018 за №3, в частности, относительно пересмотра основных положений принципа справедливой оценки в банковской сфере, утвержденных Постановлением Правления Национального банка Украины от 30.06.2016 за №351. Сначала, как уже сообщалось ранее, Нацбанком была перенесена с 20.03.2018 на 02.05.2018 дата официального введения новых правил. На днях же стало известно, что согласно Постановлению Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Положению об пределении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям» от 03.05.2018 за №49, соответствующие положения принципа справедливой оценки в банковской сфере были изложены в новой редакции.

 

 

Natsionalnyy-bank-Ukrayiny-perehlyanuv-osnovni-zasady-pryntsypu-spravedlyvoyi-otsinky-u-bankivskiy-sferi

 

 

Правління Національного банку України позитивно відреагувало на офіційне звернення Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» щодо необхідності перегляду окремих положень Постанови Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 23.01.2018 за №3, зокрема, в частині перегляду основних засад принципу справедливої оцінки у банківській сфері, затверджених постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 за №351. Спочатку, як вже повідомлялося раніше, Нацбанк відтермінував з 20.03.2018 на 02.05.2018 дату офіційного запровадження нових правил. Днями ж стало відомо, що згідно з Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 03.05.2018 за №49, відповідні засади принципу справедливої оцінки у банківській сфері були викладені у новій редакції.

 

Як наслідок, відтепер підпункт 2 пункту 107 розділу Х Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 за №351, буде викладено в наступній редакції:

 

2) принцип справедливої оцінки. Передбачає здійснення банком оцінки застави за вартістю, яка не перевищує ринкової (справедливої) вартості та забезпечує можливість її продажу сторонньому покупцеві. Тобто, є ринок, на якому застава може бути реалізована в разі звернення на неї стягнення або застава може бути спрямована безпосередньо на погашення зобов’язань боржника.

 

Переоцінка вартості застави має здійснюватися банком на регулярній основі, зокрема, нерухомого майна, об’єктів у формі цілісного майнового комплексу, земельних ділянок, транспортних засобів та устаткування – не рідше одного разу на дванадцять місяців; товарів в обороті або в переробці та біологічних активів – не рідше одного разу на місяць; іншого майна – не рідше одного разу на шість місяців.

 

Якщо від дати останньої оцінки/перегляду вартості предмета застави відбулися суттєві зміни в умовах його функціонування, фізичному стані та/або стані ринку подібного майна (пошкодження, знищення, знецінення, завершення реконструкції, уведення в експлуатацію тощо), то банк має забезпечити проведення переоцінки такого майна незалежно від установленої вище періодичності.

 

Банк з метою розрахунку розміру кредитного ризику використовує ринкову (справедливу) вартість забезпечення у вигляді:

 

  • цінного папера – визначену з урахуванням вимог розділів XV та XVI цього Положення;

 

  • нерухомого майна, об’єктів у формі цілісного майнового комплексу, земельних ділянок, транспортних засобів, устаткування, майнових прав (крім майнових прав на грошові кошти), товарів в обороті або в переробці, біологічних активів – визначену суб’єктом оціночної діяльності або оцінювачем майна ‒ працівником банку, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, які не є пов’язаними з банком особами (афілійованими, спорідненими, асоційованими), відповідно до законодавства України (без урахування податку на додану вартість).

 

Банк має право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначених видів забезпечення з метою розрахунку розміру кредитного ризику, якщо суб’єкт оціночної діяльності, який її визначив, відповідає одночасно таким критеріям:

 

  • банк отримав інформацію про суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, що виконують оцінку в його складі, розміщену на веб-сайті Фонду державного майна України (адреса сайта – http://www.spfu.gov.ua/), про:

 

уключення суб’єкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

 

наявність у суб’єкта оціночної діяльності чинного сертифіката за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;


досвід практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п’ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

 

досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб’єкта оціночної діяльності, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

 

відсутність упродовж трьох останніх років, що передують даті, на яку здійснюється оцінка кредитного ризику, інформації про суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку в його складі, щодо порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; фактів порушень обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензій на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

 

  • банк за запитом отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному банку немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

 

Така інформація актуалізується банком не рідше одного разу на шість місяців; нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, устаткування, що визначена в договорі купівлі-продажу, ‒ у разі їх придбання не раніше ніж за три місяці до дати укладення договору застави. Таку вартість банк може використовувати до дати її перегляду відповідно до встановленої в цьому пункті періодичності, – йдеться у Постанові Нацбанку.

 

Наостанок зазначимо, що Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 03.05.2018 за №49 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування (постанову було офіційно опубліковано – 04.05.2018).